Polityka prywatności

I. Ciasteczka

Ciasteczka są plikami alfanumerycznymi (tekstowymi) stanowiącymi dane informatyczne, które zapisywane są w urządzeniach końcowych użytkowników podczas odwiedzin naszej strony internetowej lub aktualizowane w przypadku ponownych odwiedzin. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje dwa typy plików cookies: 1) cookies sesyjne: są przechowywane urządzeniu użytkownika i pozostają tam aż do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, zaś po zakończonej sesji zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika; 2) cookies trwałe: są przechowywane urządzeniu końcowym użytkownika i pozostają tam aż do momentu ich ręcznego usunięcia.

Pliki cookies służą do zbierania informacji związanych z aktywnością na stornie internetowej. ZAKOZNAMI s.c. gromadzi oraz wykorzystuje je w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach funkcjonalnych i statystycznych. Pliki cookies gromadzone są automatycznie, niemniej użytkownicy strony mogą w każdej chwili zrezygnować z funkcji przechowywania plików cookies. W tym celu należy skonfigurować odpowiednio swoją przeglądarkę internetową.

Jeśli przeglądarka użytkownika akceptuje obsługę plików cookies, oznacza to wyrażenie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie tych plików przez naszą stronę internetową.

II. Ochrona danych osobowych

Administratorem strony internetowej www.zakoznami.pl oraz administratorem danych osobowych osób kontaktujących się na dane kontaktowe podane na stronie jest ZAKOZNAMI s.c. z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Droga na Antałówkę 11/3 posiadający NIP: 7361736192.

Celem witryny internetowej www.zakoznami.pl jest informowanie Was o aktualnej działalności oraz umożliwienie dokonywania rezerwacji i zakupu usług hotelowych a także dokonywanie za nie płatności oraz stworzenie możliwości kontaktowania się z nami.

Ponadto, niezależnie od przetwarzania danych osobowych w oparciu o stronę internetową lub nasze dane kontaktowe zawarte na stronie, prowadząc naszą działalność przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umów związanych z zarządzaniem wynajmowanymi obiektami oraz usługami hotelowymi.

W każdym przypadku dokładamy wszelkich starań, aby proces przetwarzania danych osobowych był bezpieczny i spełniał najwyższe standardy w zakresie ochrony danych osobowych. Śródki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych osobowych są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów, a także adekwatne do poziomu potencjalnego ryzyka ich naruszenia, które poddajemy bieżącej ocenie. Podejmujemy także działania mające na celu dostosowanie zasad przetwarzania oraz dokumentacji przetwarzania danych osobowych do wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W niniejszym dokumencie pragniemy poinformować o zasadach, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe podczas realizacji przez nas naszych podstawowych działań.

1. Proces przetwarzania danych osobowych

Podawane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informacje o przetwarzaniu podajemy według następującego porządku:

2. Cele przetwarzania, podstawa prawna, odbiorcy i okres przechowywania danych osobowych

2.1. Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana bądź od podmiotu prowadzącego portal rezerwacyjny, z którego usług Pani/Pan skorzystał/a.

2.2 Dane osobowe, które otrzymujemy od portalu rezerwacyjnego bądź, o które Panią/Pana prosimy w związku z rezerwacją lub realizacją usługi hotelowej to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer karty kredytowej – wyłącznie w związku realizacją płatności za usługę. W przypadku żądania przez Panią/Pana faktury prosimy o podanie danych adresowych oraz NIP firmy.

2.3. Celem, dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, jest zawarcie i wykonanie umowy dzierżawy lub umowy pośredniczenia w najmie albo dokonanie rezerwacji usługi hotelowej lub wykonanie tejże usługi oraz pobrania za nią płatności. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy celem wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz rachunkowego, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 59, ze zm.) (art. 6 ust. 1lit. c).

Dane osobowe możemy także przetwarzać w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w zarządzeniu roszczeniami nas dotyczącymi (art. 6 ust. 1 lit. f).

Dane osobowe przetwarzamy także w celu odpowiedzi na kierowaną do nas komunikację, prowadzenia korespondencji oraz podjęcia dalszych działań zgodnie z życzeniem osoby kontaktującej się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w prowadzeniu komunikacji z osobami tym zainteresowanymi (art. 6 ust. 1 lit.f)

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające, działające na nasze zlecenie np. w zakresie usług informatycznych a także podmioty, z których usług korzystamy dla lepszego wykonywania naszych zadań np. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie lub prawne. Odbiorcami danych osobowych mogą być także inni odbiorcy danych, o ile ich upoważnienie wynika z przepisów prawa. Celem umożliwienia płatności za usługę hotelową, Twoje dane przekazujemy Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot.

Dane przekazujemy zawsze jedynie w niezbędnym zakresie oraz w celach zgodnych z prowadzoną przez nas działalnością.

4. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez pięć lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyła się między nami współpraca albo dokonała Pani/Pan rezerwacji lub skorzystała z usługi.

5. Podanie niektórych danych osobowych stanowi warunek zawarcia z nami umowy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia ww. celów. Brak podania danych osobowych może uniemożliwić nam zawarcie umowy lub osiągnięcie innych celów przetwarzania.

3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Zbierane przez nas dane osobowe przechowujemy wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w osobowych sprawach w sposób zautomatyzowany w tym na podstawie profilowania.

5. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Na podstawie art. 15-22 RODO przysługują Ci wobec nas następujące żądania:

1) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Posiadasz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

2) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych:

Posiadasz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak – posiadasz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji o:

– celach przetwarzania Twoich danych osobowych;

– kategoriach przetwarzanych danych osobowych;

-odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane ujawniliśmy lub ujawnimy;

– w miarę możliwości – planowanym okresie przechowywania danych osobowych;

– Twoich prawach wobec przetwarzania oraz o prawie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

– źródle pochodzenia danych;

– zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Ponadto posiadasz prawo uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, pod warunkiem jednakże, że nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

3) prawo do sprostowania danych osobowych:

Posiadasz prawo do żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

4) prawo do usunięcia danych osobowych:

Posiadasz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli spełniona zostanie jedna z następujących przesłanek:

 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
 • jeśli cofnąłaś/-e wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych;
 • jeśli wniosłaś/-eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadkach gdy przetwarzamy je na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub w celu realizacji zadania publicznego i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • jeśli wniosłaś/-eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego;
 • jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego;
 • jeśli Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo zgłoszonego żądania, nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia Twoich danych osobowych:

 • jeśli przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z nałożonego na nas prawnego obowiązku lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
 • dla celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na warunkach RODO, jeśli usunięcia danych osobowych miałoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania.;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5) prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przysługuje Ci także prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli:

– kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość danych;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednakże sprzeciwiasz się usunięciu danych, a w zamian żądać ograniczenia przetwarzania;

– my nie potrzebujemy Twoich danych osobowych, jednak są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– wniosłaś/-eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu albo realizacji zadania publicznego, do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe, zaś dalsze przetwarzanie możliwe będzie tylko w przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

6) prawo do przenoszenia danych:

W przypadku, gdy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody albo w celu wykonania umowy oraz w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Ponadto masz prawo żądać przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi.

7) prawo do sprzeciwu:

W przypadkach, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) albo w celu realizacji zadania publicznego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) przysługuje Ci prawo sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych do tych celów. W pozostałych przypadkach, możemy Twoje dane przetwarzać tylko wówczas, gdy wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Skarga do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas narusza postanowienia RODO możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-196 Warszawa, infolinia: 606-950-000.

III. Postanowienia końcowe

Kontaktowanie się z naszymi pracownikami w formie telefonicznej lub e-mailowej oznacza, że osoba zainteresowana zapoznała się i akceptuje reguły przetwarzania danych osobowych opisane w niniejszym dokumencie lub w klauzulach informacyjnych znajdujących się na stronie internetowej.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszego dokumentu należy kierować na adres: kontakt@zakoznami.pl korespondencyjnie na nasz adres: Drga na Antałówkę 11/3, 34-500 Zakopane. Na podane dane kontaktowe prosimy również kierować wszelkie oświadczenia, w których korzystają Państwo z uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych.

Twoje zamówienie0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0