Regulamin rezerwacji i krótkoterminowego najmu apartamentów ZAKOZANMI S.C.

Definicje

 • Wynajmujący – ZAKOZNAMI S.C. Anna Cina-Ciskowska, Anna Ziarko z siedzibą w Zakopanem przy ul. Droga na Antałówkę 11/3, 34-500 Zakopane, NIP: 7361736192, prowadzący stronę internetową www.zakoznami.pl, dokonujący rezerwacji i świadczący usługę lub pośredniczący w dokonaniu rezerwacji i świadczeniu usługi.
 • Najemca – klient lub klienci Wynajmującego, zawierający z Wynajmującym umowę o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Obiektu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny).
 • Osoby towarzyszące – ogół wszystkich osób korzystający z wynajętego lokalu wraz z Najemcą, odpowiednio zgłoszeni Wynajmującemu.
 • Obiekt – lokal (apartament lub pokój) udostępniony do najmu krótkoterminowego przez Wynajmującego rezerwowany do celów turystycznych bądź noclegowych,
 • Najem Obiektu – umowa najmu krótkoterminowego, zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, do której nie stosuje się ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Wynajmującego dokonania rezerwacji.
 • Koszty pobytu – opłata dokonywana przez Najemcę za wynajem Obiektu określonej liczbie osób, w określonym terminie, skalkulowane bez względu na rodzaj sprzętu / wyposażenia, dostępu do Wi-Fi / Internetu / pakietu telewizji.
 • Rezerwacja – uprawnienie do korzystania z apartamentu na warunkach określonych w ostatecznym potwierdzeniu rezerwacji i niniejszych warunkach.
 • Ostateczne Potwierdzenie Rezerwacji – formularz przyjęcia opłaty rezerwacyjnej.
 • Opłata Rezerwacyjna – opłata w wysokości 30% ceny za usługę, która stanowi przesłankę świadczenia usługi.
 • Formularz Rezerwacyjny – dokument w wersji elektronicznej, stanowiący jedyną formę rezerwacji lub anulowania rezerwacji najmu apartamentu za pośrednictwem Zakozanmi s.c.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Umowa zawierana na odległość – transakcja, przy zawieraniu której nie ma jednoczesnej obecności obu stron, w których jedną ze stron jest „Konsument”
 • Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa – transakcja nie dokonywana w miejscu przeznaczonym do obsługiwania klientów i odpowiednio oznaczonym, zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej, przy czym klientem musi być „Konsument”, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [ Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.].
 • Regulamin – spis procedur umożliwiających udostępnienie Obiektów za opłatą uiszczoną przez Najemcę. Brak akceptacji Regulaminu ze strony Najemcy oznacza odmowę świadczenia usług przez Wynajmującego.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji i krótkoterminowego najmu Obiektów zamieszczonych na stronie www.zakoznami.pl oraz na portalach rezerwacyjnych i w sprzedaży telefonicznej lub e-mailowej. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Obiektu pomiędzy ZAKOZANAMI S.C., a Najemcą, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejsze warunki korzystania z Obiektów stanowią integralną część umowy najmu Obiektu, zawartej pomiędzy Najemcą a ZAKOZNAMI S.C.

§ 2 Rezerwacja

 1. Najemcy mogą dokonywać rezerwacji Apartamentów w następujący sposób:
 • Poprzez system rezerwacyjny on-line, który jest umieszczony na stronie internetowej www.zakoznami.pl . Rezerwacja otrzymuje status rezerwacji gwarantowanej po uiszczeniu zaliczki w wybranej stawce cenowej, w wysokości min. 30% od razu po dokonaniu rezerwacji. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 24h oznacza anulowanie rezerwacji.
 • Poprzez wysłanie maila na adres kontakt@zakozanmi.pl wysłanie zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie. Po kontakcie z ZAKOZANMI s.c. przygotowuje ofertę wraz z kosztem pobytu oraz danymi bankowymi na które należy wpłacić 30% zaliczki. Aby rezerwacja otrzymała status gwarantowanej, zaliczkę należy dokonać w ciągu 24h. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza anulowanie rezerwacji.
 • Poprzez portale rezerwacyjne m.in. booking.com, Airbnb, Expedia. Brak możliwości pobrania zaliczki oznacza anulowanie rezerwacji.
 1. Zaliczka wpłacona po wskazanym terminie, przywraca rezerwacje, o ile ZAKOZANMI s.c. dysponuje dostępnym Apartamentem.
 2. Za usługi dodatkowe nie objęte rezerwacją płatności dokonuje się przy zamawianiu dodatkowych usług, zapłata może zostać dokonana gotówką lub kartą płatniczą.
 3. Koszty przelewów bankowych obciążają w całości Najemcę.
 4. Płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku ZAKOZNAMI s.c. musi nastąpić w każdym przypadku przed przekazaniem wynajmowanego apartamentu do dyspozycji Najemcy.
 5. Przed dokonaniem Rezerwacji należy zapoznać się z Regulaminem. Rezerwacja oznacza zgodę na warunki zawarte w Regulaminie. W sytuacji gdy, Najemca nie godzi się na postanowienia Regulaminu, powinien on niezwłocznie odstąpić od dokonania rezerwacji.
 6. Rezerwacja dotyczy konkretnego Apartamentu, posiadającego indywidualną nazwę. Należy zapoznać się z jego lokalizacją, wyposażeniem oraz ilością dostępnych miejsc noclegowych oraz ich rozmieszczeniem.
 7. W momencie dokonania rezerwacji Umowę Najmu uważa się za zawartą.
 8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.
 9. Oferta przedstawiona telefonicznie, wysłana e-mailowo czy też umieszczona na stronie www.zakoznami.pl ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 paragraf 1 Kodeksu cywilnego.

§3 Zmiany w rezerwacji i polityka rezygnacji

 1. Skrócenie pobytu oraz wszelkie inne zmiany dotyczące rezerwacji powinny być dokonane co najmniej 14 dni przed planowanym przyjazdem.
 2. Najemca informuje telefonicznie ZAKOZNAMI s.c. lub za pośrednictwem e-mail o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. ZAKOZNAMI s.c. zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych będzie to nie możliwe.
 3. W przypadku anulacji ponad 30 dni przed przyjazdem do Apartamentu, nie jest pobierana żadna oplata.
 4. Po przekroczeniu tego terminu ZAKOZNAMI S.C., uprawniony jest do pobierania od klienta następujących opłat:
 • 50 % opłaty rezerwacyjnej (co najmniej 200 pln), jeśli rezygnacja nastąpi między 15 a 30 dniem przed przyjazdem do apartamentu.
 • 100 % opłaty rezerwacyjnej, jeśli rezygnacja nastąpi do 14 dni przed przyjazdem do apartamentu.
 1. Najemca może wystąpić do ZAKOZNAMI s.c. o zatrzymanie całości opłaty rezerwacyjnej na poczet nowej rezerwacji, która zostanie dokonana na pobyt w tym samym apartamencie, w terminie nie późniejszym niż sześć miesięcy od dnia pisemnego anulowania rezerwacji, pod rygorem utraty na rzecz ZAKOZANMI S.C., całej opłaty rezerwacyjnej (nie dotyczy anulowanych pobytów sylwestrowo-noworocznych).
 2. W przypadku anulowania rezerwacji kwota należna Najemcy zwracana jest na rachunek bankowy wskazany w formie pisemnej przez Najemcę.
 3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed przyjazdem, Najemcy nie przysługuje zwrot zaliczki.

§ 4 Zmiany lub anulowanie rezerwacji przez ZAKOZNAMI

 1. Zmiana rezerwacji przez ZAKOZNAMI s.c., jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wynajęcie apartamentu przez ZAKOZNAMI s.c.. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizm przyrody, zajęcie apartamentu przez organ władzy państwowej, strajki, wojny, zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu przez dostawcę: prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas ZAKOZNAMI zaproponuje Najemcy pobyt w innym terminie albo odstąpienie od Umowy Najmu i zwrot wpłaconej zaliczki.
 2. ZAKOZNAMI s.c. zastrzega sobie możliwość, w przypadku awarii lub zdarzeń losowych w Obiekcie, udostępnienie Obiektu zamiennego o parametrach podobnych do zarezerwowanego Obiektu. W przypadku braku zgody na zamianę Obiektu, umowa ulega rozwiązaniu, a ZAKOZNAMI s.c., ma obowiązek zwrotu Najemcy pobranej zaliczki.

§5 Płatność

 1. Najemca może dokonać płatności za rezerwację na jeden z poniższych sposobów:
 • Płatności za pobyt można dokonać poprzez system bezpiecznych płatności internetowych PayU z którą firma ZAKOZNAMI ma podpisaną stosowną umowę. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego PAYU
 • Przelewem bezpośrednim na rachunek bankowy ZAKOZANMI S.C.

§ 6. Ceny

 1. Wszystkie ceny oferowane przez ZAKOZNAMI s.c. są wyrażone w PLN i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.
 2. Ceny za pobytu  w w apartamentach ZAKOZANMI w zależności od sezonu, wahają  się od 200 zł za dobę pobytu do 1200 zł. za dobę.
 3. Obliczenie należności za zarezerwowane usługi następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem.
 4. Opłata uiszczana przez Najemcę nie zawiera: opłaty klimatycznej, opłaty za sprzątanie końcowe (pościele, ręczniki), zamówionych usług dodatkowych takich jak: transfer z lotniska, dodatkowa wymiana bielizny pościelowej oraz ręczników, łóżeczko dziecięce, pobyt zwierzęcia, sprzątanie na życzenie Najemcy + usługi dodatkowe dostępna na stroniewww.zakoznami.pl
 5. Opłaty za media (woda, gaz, prąd, ogrzewania) są wliczone w koszt pobytu.
 6. Na życzenie Najemcy ZAKOZNAMI s.c. może wystawić fakturę, pod warunkiem podania przez Najemcę w momencie rezerwacji danych do faktury. W przypadku nie podania danych do faktury w momencie rezerwacji ZAKOZNAMI s.c. zastrzega sobie prawo odmowy wystawienia faktury.

§ 7 Zasady pobytu Najemcy

 1. Najemca zobowiązany jest do powiadomienia ZAKOZANMI s.c. o godzinie swojego przyjazdu najpóźniej na 1 dzień przed datą przyjazdu. Powiadomienia można dokonać telefonicznie lub mailowo.
 2. Odbiór kluczy następuje w miejscu i terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach potwierdzonych wcześniej telefonicznie.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu, chyba, że uzgodniono inaczej.
 4. Zameldowanie powinno nastąpić do godziny 22.00, a wymeldowanie od godziny 7.00. Zakwaterowanie i wykwaterowanie w godzinach innych niż podane, jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł , płatnej na miejscu.
 5. Najemca ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać ustalonej godziny wykwaterowania. Opóźnienie w wykwaterowaniu, zawinione przez Najemcę lub Osoby towarzyszące spowoduje naliczenie opłaty w wysokości równej należności za kolejną, całą dobę najmu.
 6. Sposób zwrotu kluczy ustalany jest z pracownikiem ZAKOZNAMI s.c. w momencie zameldowania.
 7. Przy pobraniu kluczy do apartamentu Najemca wypełnia kartę meldunkową które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu ponadto okazuje dowód tożsamości i uiszcza kaucję zwrotną. Kaucja pobierana jest w formie preautoryzacji karty płatniczej lub w formie gotówkowej. Okres blokady środków na koncie wynosi najczęściej do 7 dni roboczych.
 8. Kaucja może zostać zatrzymana w przypadku: powstałych zniszczeń w trakcie pobytu w apartamentach ZAKOZANMI S.C.
 9. Najemca zobowiązany jest pozostawić obiekt w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał.
 10. Najemca zobowiązuje się do eksploatacji Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania z Obiektu jakichkolwiek jego elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Obiektu.
 11. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających. W tym przypadku ZAKOZNAMI S.C. zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty oraz do obciążenia karty kredytowej Najemcy za wyrządzone szkody po jego wyjeździe lub do potrącenia równowartości poniesionych strat z pobranej kaucji.
 12. Najemca jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Obiekt w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.
 13. Najemca otrzymuje 1 komplet kluczy do Obiektu. W przypadku zgubienia kompletu kluczy Najemca zostaje obciążony kwotą w wysokości 250 zł, a w przypadku zgubienia pilota na posesję/do garażu kwotą w wysokości 300 zł.
 14. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ Obiektu. W godzinach 22:00 do 07:00 zabronione jest wszelkie zachowanie zakłócające wypoczynek pozostałych mieszkańców. W razie uzasadnionej skargi innych mieszkańców budynku lub służb porządkowych, ZAKOZANMI ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym (wykwaterować Najemcę) bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 15. W Obiekcie zabrania się palenia świec, kadzideł, rozpalania kominka, grilla ogrodowego oraz wprowadzania zwierząt oprócz zgłoszonych przez Najemcę, za które została uiszczona dodatkowa opłata w wysokości 100 PLN. Najemca, w Obiekcie którego zostanie złamany powyższy zakaz zostanie każdorazowo obciążony opłatą w wysokości 500 zł.
 16. W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie, agresywnego zachowania Najemcy, zakłócania porządku lub ciszy nocnej, używania środków odurzających lub bycia pod wpływem alkoholu, ZAKOZNAMI s.c. ma prawdo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Najemcy wraz z osobami mu towarzyszącymi w asyście Policji, z zachowaniem prawa do opłaty za całość zarezerwowanego pobytu przez Najemcę.
 17. Zabronione jest oddawanie Obiektu w podnajem i przekazywanie go osobom trzecim. Złamanie zakazu skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy z zachowaniem przez Wynajmującego prawa do otrzymania opłaty za całość zarezerwowanego pobytu przez Najemcę.
 18. ZAKOZNAMI S. C. nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Najemcy lub osób towarzyszących na terenie Obiektu w okresie pobytu Najemcy. ZAKOZNAMI S.C. jest w pełni zwolniona z takiej odpowiedzialności.
 19. ZAKOZNAMI S. C. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Obiekcie oraz częściach wspólnych Obiektów.
 20. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w obiekcie nie może przekraczać liczby osób wskazanej w rezerwacji. W razie naruszenia tego punktu ZAKOZNAMI s.c. ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji lub nałożyć karę w wysokości 200 zł – osobodoba.
 21. ZAKOZANMI S.C. nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Najemcy związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie budynku w którym usytułowany jest Obiekt jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od ZAKOZANMI S.C. , dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.
 22. W Obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia – za jego złamanie Najemca zostaje obciążony kwotą 500 zł, za każde pojedyncze naruszenie.
 23. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić najpóźniej do godz. 14:00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w miarę dysponowania wolnymi Obiektami.
 24. W przypadku nieuzasadnionego wezwania pracowników ZAKOZNAMI S.C. naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 150 zł za godzinę + koszty dojazdu.

§9 Odpowiedzialność Najemcy

 1. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w wynajmowanym Obiekcie spowodowane przez Najemcę lub osoby towarzyszące i zwierzęta.
 2. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować ZAKOZANMI S.C. o spowodowaniu szkody lub o naprawieniu szkody.
 3. W przypadku, gdy Najemca uchyla się od przyjęcia odpowiedzialności finansowej za szkodę, ZAKOZNAMI S.C. w obecności świadka sporządza protokół szkodowy i podejmuje działania zmierzające do naprawienia szkody, z wytoczeniem powództwa włącznie.
 4. W przypadku gdy Najemca uchyla się od opłacenia kar porządkowych wynikających ze złamania postanowień wymienionych w niniejszym Regulaminie, ZAKOZANMI S.C. w obecności świadka sporządza protokół szkodowy i podejmuje działania zmierzające do wyegzekwowania stosownych należności.

§10  Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. [Dz.U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. Zm.].

§ 11 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Najemcy jest Wynajmujący.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich oddanie warunkuje możliwość zawarcia umowy najmu.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • Zawarcia i realizacji Umowy Najmu na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie
 • Wykonania uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa
 • Ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami
 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 • Udzielanej przez Państwa zgody (art.6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • W związku z wykonaniem Umowy Najmu lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem Umowy Najmu,
 • Okoliczności, iż przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów celów realizowanych przez administratora (art.6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest obrona administratora przed roszczeniami osób trzecich.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych jego pracowników. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane również naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne. Podmioty takie przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do żadnej organizacji międzynarodowej
 3. Państwa dane osobowe będę przechowywane przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia umowy.
 4. Mają Państwo prawo do:
 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Sprostowania danych
 • Usunięcia danych
 • Ograniczenia przetwarzania danych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych
 • Przenoszenia danych
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
Twoje zamówienie0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0